Styre og representantskap

Asker og Bærum brannvesen IKS ledes av et representantskap og et styre. Den daglige driften forestås av en ansatt brannsjef.

Styret i ABBV

Styret består av seks medlemmer med personlige varamenn valgt av representantskapet. Valgperioden er fire år. Styret har ansvar for at brannvesenet  er bemannet med tilstrekkelig personell i henhold til dimensjoneringsforskriftens minimumskrav og ha tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt.

Styret skal vedta handlingsplan og avlegge årsmelding for ABBV IKS som behandles i representantskapet.

Møter i styret 1.halvår 2019:

Uke 7: Onsdag 13. februar – Asker brannstasjon
Uke 14: Onsdag 3. april – Asker brannstasjon
Uke 21: Onsdag 22. mai – Asker brannstasjon

Alle møter starter kl. 18.00 dersom ikke annet er avtalt.

Fra  Asker kommune

Per Anders Owren – nestleder
Jørgen Lønø – varamedlem
Lisbeth Sæther Storli – fast medlem
Ingvild Tautra Vevatne – varamedlem
Jelrik Nylund-van Berkel – fast medlem
Berit Inger Øen – varamedlem

Fra Bærum kommune

Erik Tørrissen – leder
Irina Løberg – varamedlem
Marianne Rieber Mohn – fast medlem
Harald Sævareid – varamedlem
Hanne Becker Cappelen – fast medlem
Asbjørn Nielsen – varamedlem

Ansatte-representanter

Anders Martinsen – fast medlem
Ivar Eriksen – fast medlem
Mathias Ringen Drange – 1. vararep.
Pål Klethagen – 2. vararep.

Representantskapet i ABBV

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av to medlemmer samt varamedlemmer. Valgperiode er fire år. Representantskapet skal  utøve den brannfaglige myndighet som i brannlovgivningen er lagt til kommunestyret.

Representantskapet skal påse at brannvesenet har tilstrekkelige ressurser til å etterleve brannordningen.

Representanskapets oppgaver er videre å:

  • vedta budsjettforutsetninger og – rammer for selskapet
  • velge selskapets revisor
  • velge styremedlemmer
  • fastsette godtgjørelsen til representantskapets og styrets ledere og medlemmer
  • vedta endringer i brannordningen for Asker og Bærum kommuner
  • behandle andre saker som er forberedt ved innkallingen

Møter i representantskapet 2019:

Uke 17: Onsdag 24.april kl. 08.00 – Asker brannstasjon
Uke 25: Mandag 17.juni kl. 08.00 – Asker brannstasjon
Uke 50: Torsdag 12.desember kl. 08.00 – Asker brannstasjon

Representantskapets medlemmer:

Leif Frode Onarheim – leder
Lene Conradi – vara
Ole Kristian Udnes – nestleder
Lisbeth Hammer Krog – vara