Styre og representantskap

Asker og Bærum brannvesen IKS ledes av et representantskap og et styre. Den daglige driften forestås av en ansatt brannsjef.

Styret i ABBV

Styret består av seks medlemmer med personlige varamenn valgt av representantskapet. Valgperioden er fire år. Styret har ansvar for at brannvesenet  er bemannet med tilstrekkelig personell i henhold til dimensjoneringsforskriftens minimumskrav og ha tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt.

Styret skal vedta handlingsplan og avlegge årsmelding for ABBV IKS som behandles i representantskapet.

Møter i styret 1.halvår 2017:

Uke 6: Torsdag 9.februar – Bekkestua brannstasjon
Uke 16: Onsdag 19. april – Lysaker brannstasjon
Uke 22: Torsdag 1.juni – Asker brannstasjon

Alle møter starter kl. 18.00 dersom ikke annet er avtalt.

Fra  Asker kommune

Per Anders Owren – leder
Jørgen Lønø – varamedlem
Lisbeth Sæther Storli – fast medlem
Ingvild Tautra Vevatne – varamedlem
Jelrik Nylund-van Berkel – fast medlem
Berit Inger Øen – varamedlem

Fra Bærum kommune

Hanne Becker Cappelen – nestleder
Asbjørn Nilsen – varamedlem
Marianne Rieber-Mohn – fast medlem
Harald Sævareid – varamedlem
Erik Tørrisen – fast medlem
Irina Løberg  – varamedlem

Ansatte-representanter

Anders Martinsen – fast medlem
Ivar Eriksen – fast medlem
Mathias Ringen Drange – 1. vararep.
Pål Klethagen – 2. vararep.

Representantskapet i ABBV

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av to medlemmer samt varamedlemmer. Valgperiode er fire år. Representantskapet skal  utøve den brannfaglige myndighet som i brannlovgivningen er lagt til kommunestyret.

Representantskapet skal påse at brannvesenet har tilstrekkelige ressurser til å etterleve brannordningen.

Representanskapets oppgaver er videre å:

  • vedta budsjettforutsetninger og – rammer for selskapet
  • velge selskapets revisor
  • velge styremedlemmer
  • fastsette godtgjørelsen til representantskapets og styrets ledere og medlemmer
  • vedta endringer i brannordningen for Asker og Bærum kommuner
  • behandle andre saker som er forberedt ved innkallingen

Møter i representantskapet 2017:

Uke 17: Tirsdag 25.april kl. 10.00 – Asker brannstasjon
Uke 23: Fredag 9.juni kl. 12 – Lysaker 110-sentral
Uke 50: Torsdag 14.desember kl. 10.00 – Gjettum brannstasjon

 

Representantskapets medlemmer:

Ole Kristian Udnes – leder
Leif Frode Onarheim  – nestleder
Lene Conradi – vara
Lisbeth Hammer Krog – vara