Beredskapsavdelingen

Beredskapsavdelingens oppgaver er innsats under brann, samt redningstjenester. I tillegg kommer restverdiredning og annen assistanse, samt en rekke vedlikeholds-, øvelses- og undervisningsoppgaver

Brigadene

Beredskapspersonellet er inndelt i fire brigader, A-D, med en minimumsbemanning på 18 personer. I tillegg til dette kommer vakthavende brannsjef, samt bemanning i 110-sentralen. Brigadene ledes av hver sin brigadeleder. Det er fire vaktlag per brigade. Beredskapsstyrken er fordelt på Asker-, Bekkestua-, Fornebu- og Gjettum brannstasjon.

  • På Asker brannstasjon er det til enhver tid fem personer på vakt, fordelt med fire personer på mannskapsbilen og en på vanntankbilen.
  • På Bekkestua brannstasjon er det fem personer på vakt fordelt med fire personer på mannskapsbilen og en på brannliften. Dette mannskapet bemanner også redningsbilen ved behov.
  • På Fornebu brannstasjon er det fire personer på vakt, hvor alle tjenestegjør på en mannskapsbil. Mannskapet bemanner også brannbåten ved behov.
  • På Gjettum er det fire personer på vakt som bemanner mannskapsbil og skogbrannbil ved behov.

De som tjenestegjør i beredskapsavdelingen, følger en døgnbasert skiftordning. I løpet av 4 uker har de 7 døgnvakter. De arbeider en helg, med vakt på både lørdag og søndag, hver 4. uke.

Utrykning

Ved branner og akutte ulykker skal ABBV være underveis for å hjelpe (forspenningstid) innen 60 sekunder i tidsperioden 07-23 og 90 sekunder i tidsperioden 23-07, etter mottatt alarmmelding.

Innsatstiden skal ikke overstige 10 minutter til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem, store kjøpesentra, næringsparker og konsentrerte industriområder. Utrykningstiden skal ikke overskride 20 minutter til andre objekter.

Tauredning

Asker og Bærum brannvesen har egen tau-gruppe som i hovedsak skal rykke ut og redde personer i høyder, fasader eller lignende hvor vi må benytte tau i redningsaksjonen. Tau-gruppen er lokalisert på Gjettum brannstasjon og består av minimum fire personer.

Overflateredning

Vi har også mannskaper til å utføre redning av personer i vann og sjø. Alle stasjonene har erfarne mannskaper og utstyr til å utføre overflateredning.  I denne forbindelse har vi to båter, hvor den ene er lokalisert på Fornebu brannstasjon og den andre i Asker.

Farlig gods

Brannvesenet skal også rykke ut ved uhell hvor farlig gods er involvert. Med farlig gods menes stoffer, væsker eller gasser som kan påføre mennesker, dyr eller miljø store skader. Eksempler på dette kan være brannfarlige væsker, gasser, sprengstoff etc.  En ulykke med farlig gods krever som regel store ressurser og vi har etablert hovedbase for farlig gods på Asker brannstasjon. I tillegg er ABBV med i det interkommunale utvalget mot akutt forurensing (IUA). Vi disponerer der materiell og utstyr til bruk ved farlig gods uhell.

Andre oppgaver

Når vi ikke er ute på utrykninger, følger vi en aktivitetsplan med ulike oppgaver som vi utfører. Blant disse gjøremålene kan nevnes:

  • Fysisk trening og testing
  • Stasjonsarbeid
  • Bil- og materiellkontroll
  • Øvelser og opplæring
  • Befaringer
  • Fysisk trening og testing