Regler for bål og bråtebrenning

Regler for bål og bråtebrenning

Hovedregelen er at brenning av bål i skog og mark er forbudt i perioden fra 15.april til 15.september.

Generelt bålforbud

Om våren og sommeren blir det gjerne tørt. Da øker faren for skog- gress- og lyngbrann. I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog. I 2016 ble det imidlertid innført et unntak: Dersom et bål helt åpenbart ikke kan medføre brann, så er det tillatt. Med åpenbart menes at det for eksempel ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid.

I perioden har du lov til å grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen. Du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud.

Krav til aktsomhet hele året

Du er alltid ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når det er. Det er du selv som må vurdere faren ved å tenne ild. Kravet om aktsomhet gjelder hele året, også utenom bålforbudet.
I forskriften står det:

«Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.»

Totalt bålforbud ved høy skogbrannfare

Hvis skogbrannfaren er høy kan brannvesenet legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs.  Et totalforbud betyr at du ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, mark eller på stranden. Du kan heller ikke bruke bålplassene i marka når det er totalforbud. Grilling i egen hage er som regel tillatt, så lenge du passer godt på. Bråtebrenning er ikke lov når det er totalt forbud. Et slikt forbud vil bli kunngjort på www.abbv.no.

Det er lov å brenne Sankthansbål

Sankthansbål har lange tradisjoner i Norge og er forbundet med gode og hyggelige minner. Kommuneoverlegene i Asker og Bærum er av den oppfatning at hygge og glede er helsefremmende, og i samråd med kommuneoverlegene gir brannvesenet derfor dispensasjon fra det generelle bålforbudet når det gjelder Sankthansbål den 23. juni.

  • Tillatelse fra grunneier må innhentes.
  • Forholdene må være forsvarlige, det vil si at bålet må tennes i nærheten av sjøen.
  • Det må ikke blåse for kraftig eller være for tørt.

Vi minner imidlertid om den enkeltes ansvar med å påse at bålet er sikkert plassert (dvs langt fra båter, hytter og annet som lett kan antenne) og at rikelig med slokkevann er tilgjengelig.

Godkjente bålplasser i Bærum

I Bærum finnes det noen permanente bål- og grillplasser i Bærumsmarka som kan benyttes hele året, også i perioden 15. april – 15. september. Bålplassene kan brukes uten å søke tillatelse fra brannvesenet. NB! Bålplassene tillates ikke brukt dersom det er varslet stor skogbrannfare og totalt bålforbud.

For å opprette en bålplass må man innhente grunneiers- og kommuneoverlegens tiltalelse. Les  og følg brannvesenets retningslinjer for opparbeidelse av bålplass.

Godkjente bålplasser i Asker

Det er per april 2019 ingen offisielt godkjente bålplasser i Asker. For å opprette en bålplass må man innhente grunneiers- og kommuneoverlegens tillatelse. Les  og følg brannvesenets retningslinjer for opparbeidelse av bålplass.

Avfalls- og bråtebrenning

I Asker tillater ikke kommuneoverlegen avfalls- og bråtebrenning ved boligbebyggelse. Spørsmål rettes til kommuneoverlegen i Asker kommune:

  • Sentralbord Asker kommune: 66 90 90 00
  • Kommuneoverlegen i Asker/seksjon for helse og omsorg: 66 76 83 30

I Bærum er det totalforbud mot avfalls- og bråtebrenning. Forbudet er omtalt i egen forskrift, se lovdata for hele forskriftsteksten.
Søknad om dispensasjon eller klage rettes til kommuneoverlegen i Bærum kommune:

  • Sentralbord Bærum kommune: 67 50 40 50
  • Kommuneoverlegen i Bærum: 67 50 32 00
  • Folkehelsekontoret i Bærum: 67 50 32 00

Vakthavende brannsjef må kontaktes ved avfalls- og bråtebrenning på tlf: 918 50 311. Navn på ansvarlig for bålet må oppgis.