Feie- og tilsyn i Asker og Bærum

Feie- og tilsyn i Asker og Bærum

Alle som har registrert ildsted/fyringsanlegg vil motta feiing og tilsyn minst hvert fjerde år.

Fra 1.1.2016 innføres behovsprøvd feiing av piper. Behovet blir vurdert ut fra registrerte fyringsvaner og den enkelte huseiers bruk av sitt ildsted. I utgangspunktet vil feiing av fyringsanlegget utføres minimum hvert fjerde år, men kan ut i fra en faglig vurdering bli oftere.

Feiing- og tilsyn er et viktig brannforebyggende arbeid. En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann i skorsteinen.

I Asker og Bærum er tjenesten satt ut til private firmaer. Brannvesenets jobb er å kvalitetssikre tjenesten.

Varsel om feiing og tilsyn

Beboere i Bærum kommune får  varsel per SMS. Feieren A/S og brannvesenet tester løsningen for å finne ut om SMS til mobiltelefon bør erstatte lapp i postkassen.

Bor du i Asker, får du en lapp i postkassen minst tre dager før feieren kommer. Der står det hva du må gjøre før besøket. Dersom tiden på varselet ikke passer kan ny time bestilles vederlagsfritt innen én måned. Ring gjerne og avtal nøyaktig tidspunkt.

Tilsynet tar cirka 30 minutter per bolig/leilighet. Dersom du ønsker feiing/tilsyn utenom den oppsatte ruten faktureres du direkte av feieren. (I tillegg til det kommunale gebyret)

Sikker adkomst og arbeidsplass for feieren

For at feieren skal kunne utføre feiingen på en trygg og sikker måte må du ha tilfredsstillende taksikringsutstyr:

  • Husstigen skal være så lang at den rekker 1 meter over taket (normalt 1 meter over takrennen).
  • På bygninger der gesimshøyden er mer enn 5 meter fra bakkenivå, skal det være montert stigefeste som forhindrer at husstigen glir.
  • Takstige/taktrinn skal være godkjent og montert i henhold til monteringsanvisningen.
  • Arbeidsplattform dersom skorsteinen er høyere enn 1,2 meter på det laveste. I spesielle tilfeller kan arbeidsplattform rundt pipen bli krevd dersom evt. fall medfører ekstra stor fare.
  • Der det er flere piper på samme takflate vil det normalt være nødvendig med takbro mellom pipene (feieren bør kontaktes før løsning velges).

Hva innebærer feiing?

Etter at du har mottatt varsel om feiing, må du som huseier sørge for at hele fyringsanlegget (dvs peis, ildsted, parafinovn osv) er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte. Dette innebærer at du skal legge frem godkjent stige og lukke igjen luker, spjeld og trekkventiler. Dessuten må du sørge for at ildstedet er lukket forsvarlig.

Feiing omfatter feiing av pipeløp, kanaler og røykrør samt uttak av sot.
Dersom sot skal fjernes må eier eller representant for eier være tilstede. Om ikke feieren kommer inn, og ikke får gjort denne delen av sitt arbeid er eier selv ansvarlig for å fjerne soten.
Dersom ingen er hjemme ved feiing må eier på forhånd ha bekreftet at det er klargjort for feiing. Feieren skal således legge igjen en besøksrapport som beskriver hvilke arbeider som ble utført, eventuelt hvorfor ikke arbeidet kunne utføres.

Hva innebærer tilsyn med fyringsanlegg?

Feieren fører også tilsyn med alle private boliger med ildsteder/fyringsanlegg hvert fjerde år.
Tilsynet omfatter også informasjon om hvordan du best kan ivareta brannsikkerheten i boligen din.

Tilsynet inkluderer kontroll av at fyringsanlegget (ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat) er intakt og virker som forutsatt, slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade.
Veiledning om røykvarslere, slokkeutstyr (husbrannslange og brannslokkingsapparat) og rømningsveier.
Informasjon om riktig fyring og gode fyringsvaner.
Eier av anlegget får skriftlig tilbakemelding ved avvik.
Eier eller representant for eier må være tilstede i boligen under tilsynet.

Priser for feie- og tilsynstjenester

Det er den enkelte kommune som treffer vedtak om gebyrfastsettelse for feiing og tilsyn.  Gebyrfastsettelsen for feietjenesten er basert på prinsippet om at gebyret skal dekke kostnadene for den kommunale ytelsen.

Feieavgiften betales i årlige terminer og dekker feiing og tilsyn minimum fjerde hvert år.
Tilsynsgebyr for gassanlegg betales i årlige terminer og dekker feiing og tilsyn minimum hvert fjerde år.
Avgiftene fastsettes av kommunestyret.

Priser Bærum:

Pipeløp: Kr 210,- per løp, eks mva (2017)
(Avgift for tilsyn av gassanlegg er ikke fastsatt ennå)

Priser Asker:

Pipeløp: Kr 240,00 per løp,  eks mva (2017)
Tilsyn gassanlegg  152,00, eks mva (2017)