Plassering av avfallsbeholdere og containere

Container og avfallsbeholdere skal plasseres slik at hensynet til trafikksikkerhet og fremkommelighet for fotgjengere og trafikanter er ivaretatt.

Påsatte bygningsbranner starter ofte i byggematerialer, pappesker eller søppel som står tett inntil bygninger. Plasser derfor containere og avfallsbeholdere i god avstand fra husveggen.  I tillegg skal containere og avfallsbeholdere alltid plasseres slik at risiko for branntilløp og eventuell brannspredning alltid er på et minimum.

Avfallsbeholdere og containere som er uhensiktsmessig plassert eller dårlig sikret kan

 • utgjøre stor fare for brannspredning og være til hinder for utrykningskjøretøy
 • blokkere uttak av slokkevann
 • sperre rømningsveier

For å unngå ovennevnte problemer anbefaler ABBV følgende:

 • Avfallsbeholdere og containere kan plasseres inntil bygning der tilgrensende bygningsdel har minimum EI 30 brannmotstand.
 • Avfallsbeholdere på 80-100 liter må plasseres minimum 2,5 m fra bygning. Dersom det er problemer med å finne egnede plasser for avfallsbeholdere, kan man benytte tette, låsbare beholdere, kledd med ubrennbart materiale innvendig.

Objekter som må plasseres minst 4 m fra bygninger

 • En enkel 600 liters avfallsbeholder av glassfiberarmert polyester
 • Andre objekter som er mindre enn 1,5 m høye og brede

Objekter som må plasseres minst 6 m fra bygninger

 • En gruppe på minst tre avfallsbeholdere à 600 liter glassfiberarmert polyester
 • Andre objekter som er mindre enn 4 m høye og brede

Objekter som må plasseres minst 8 m fra bygninger

 • Container med brennbart materiale
 • Avfallsskur, treskur, liten bygning el.
 • Pallestabler / annet brennbart materiale
 • Andre objekter som er mindre enn 6 m høye og brede

Sikker plassering av containere og avfallsbeholdere

 • Containere må ikke plasseres slik at de blokkerer eller hindrer atkomst for brannvesenets utrykningskjøretøy. Minimum fri bredde skal være 3 m.
 • Containere må ikke plasseres slik at de stenger/blokkerer passasje i rømningsvei.
 • Containere må ikke plasseres over kumlokk med brannventiler for uttak av slokkevann. Slike kummer er anvist ved rødt merke montert på stolpe, bygning el.

Dersom man ikke kan oppnå de anbefalte sikkerhetsavstandene, kan man benytte beholdere/containere av stål med låsbart lokk.
Følgende ligning kan benyttes for å estimere sikker avstand mellom bygning og containere: Sikker avstand = bredden på objektet + 2,5 m Ligningen kan anvendes hvis høyden på brannobjektet ikke er større enn bredden.

Retningslinjer for plassering av nedgravde avfallsløsninger

Det foreligger ingen avstandskrav med hensyn til brann for helt nedgravde løsninger.

For delvis nedgravde avfallsløsninger mot brennbar vegg gjelder følgende retningslinjer:

 • Container med volum mindre enn 600 l, minimum 4 meter fra vegg.
 • Container med volum 600 l – 1800 l, minimum 6 meter fra vegg.
 • Container med volum større enn 1800 l, minimum 8 meter fra vegg.

Generelt bør åpningen vende bort fra bygning.