Stor skogbrannfare- totalforbud mot alle typer ild og bruk av ulike typer griller

Stor skogbrannfare- totalforbud mot alle typer ild og bruk av ulike typer griller

Nå er det totalforbud mot bruk av alle typer ild i våre kommuner. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser, bruk av engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende.

Det varme og tørre været fører til stor skogbrannfare i våre kommuner og det er derfor innført tiltak mot skogbrann.  Vi mottar mange henvendelser om det er lov å grille på spesifikke steder, men vi har ingen mulighet til å vurdere hver enkelt plass:

 • Det er ikke lov å tenne opp små kaffebål, engangsgriller, kulegriller, bålpanner, gassgriller, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff utendørs
 • Det er ikke lov å tenne bål eller grille i strandsonen eller på øyene
 • Det er ikke lov å tenne opp bål eller grille på godkjente og tilrettelagte bål- og grillplasser
 • Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak

I tillegg oppfordrer vi til å ikke bruke motorsag eller annet verktøy som kan skape gnister utendørs.

Tommelfingerregelen er: Det er bare lov å grille i egen hage! Forbudet gjelder inntil det kommer nedbør av betydelig mengde. 

 

Begrensning på skogsdrift

30. mai: Asker og Bærum brannvesen IKS, Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS og Oslo brann- og redningsetat og innfører begrensninger på skogsdrift på grunn av stor skogbrannfare.

Dette er begrensningene:

 • Unngå drift i sør- og vestvendte lier med mye lyngvegetasjon eller annet brennbart materiale
 • Unngå drift på tørre furukoller
 • Unngå drift i områder med blokkmark hvor det er stor fare for steinskjæring og gnister fra kjettinger/belter
 • Utvis ekstra stor oppmerksomhet ved håndtering av drivstoff/olje, bruk av sveiseapparater eller åpen ild
 • All ukontrollert ild skal meldes 110-sentralen umiddelbart
 • Drift i nord- og østvendte granlier, områder med dypt jordsmonn og i en del områder med god adkomst og god vanntilgang for brannslokking kan være gode alternativer
 • Drift må ha god adkomst for brannslokking og god tilgang på vann i nærheten
 • Det skal finnes vannvogn/spredevogn eller pumpe fra lokal vannkilde og tilstrekkelig slangekapasitet til å dekke området der hogsten pågår. Alternativt beredskapspakke med brannsmekke, vannkanne, vanndunk og hakke i tillegg til brannslukningsapparat
 • Unngå drift ved frisk bris eller sterkere vind
 • Ikke forlat hogstområdet før minst en halv time etter at driften er avsluttet for dagen

 

Opphever forbud mot skyting under gitte forutsetninger

Brannsjefen har vurdert situasjonen ytterligere og opphever forbudet mot skyting under følgende forutsetninger:

 • Ammunisjonen som benyttes skal ikke kunne avgi gnist i
  møte med stein eller andre flater 
 • Det skal være vann tilgjengelig for hurtig å kunne gjøre en
  slokkeinnsats i området rundt vollene/skyteskivene
 •  Instruktører og deltagere må være bevisstgjort den store
  skogbrannfaren. Bevisstgjøring omkring tiltak må gis
  deltagerne ved oppmøte
 • Vollene skal overvåkes i en time i etterkant av at siste skudd
  er avfyrt
 • Grunneier må informeres og gi sitt samtykke
 • Brannvesenet varsles umiddelbart på telefon 110 ved eventuell
  antennelse av vegetasjon

 Ved stevner o.l. bes det spesielt tas hensyn til røyking og annen aktivitet som kan forårsake skogbrann.

 

Vi minner om at den enkelte klubb er ansvarlig for:

 • Å vurdere forholdene fortløpende og innføre egne
  restriksjoner/forbud etter behov
 • All aktivitet og eventuelle konsekvenser som følge av dette

 

Begrensningene gjelder inntil det kommer nedbør av betydelig mengde.

Brannvesenet vurderer situasjonen fortløpende.

Skogbrannindeksen kan sjekkes på yr.no under spesialvarsel.

Les mer om skogbrann på våre nettsider.